Lagförslag

2009-03-17

Förflyttningsfordon utgörs av eldrivna fordon avsedda för en person, såsom elskotrar, elrullstolar och andra fordon med liknande användningsområde. Elrullstolar och andra förflytningsmedel är avsedda för personer med funktionsnedsättningar och är medicintekniska hjälpmedel. De har sedan länge funnits på marknaden. Ett nytt sådant fordon är Segway som är ett alternativ till cykel och rullstol för såväl personer med som utan funktionsnedsättningar. Nu gällande bestämmelser är inte skrivna med tanke på denna typ av fordon och det finns därför behov av att revidera bestämmelserna.

Vägverket har med anledning av detta tagit fram ett förslag till författningsändringar. Sammanfattningsvis innebär förslaget att förflyttningsfordon definieras som en variant av cykel som benämns ”Cykel klass
III”. Som en följd av den nya definitionen föreslås vissa ändringar i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, trafikförordningen (1998:1276) och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:163) om cyklar.

I likhet med Vägverket bedömer Trafikkontoret att det finns skäl att tillåta trafik med förflyttningsfordon och att nya bestämmelser tas fram som anpassas till denna typ av fordon.

Såvitt kan bedömas är de föreslagna åtgärderna att ändra definitionen av cykel i lagen om vägtrafikdefinitioner och införa en ytterligare klass benämnd ”Cykel klass III” ändamålsenliga och i författningsmässigt hänseende är det också rimligt att begreppet införs i 1 kap. 4§ trafikförordningen. Sistnämnda paragraf anger att bestämmelserna om gående gäller för den som färdas i gångfart med vissa typer av fordon. Även de tekniska kraven i Vägverkets föreskrifter om cyklar får anses uppfyllda.

Kontoret föreslår att Vägverkets förslag till bestämmelser om förflyttningsfordon genomförs.

Remissen

Näringsdepartementet har givit bland annat Stockholms stad möjlighet att yttra sig över Vägverkets förslag till bestämmelser om förflyttningsfordon. Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2009.

I förslaget anges att utvecklingen av små eldrivna fordon avsedda för kortare eller längre förflyttningar av personer går starkt framåt. På marknaden finns olika typer av eldrivna fordon avsedda för en person, såsom elskotrar, elrullstolar och andra fordon med liknande användningsområde. Utvecklingen av denna typ av fordon möjliggörs genom att det nu till rimliga kostnader finns batterier med hög kapacitet samt avancerad elektronik för reglering och styrning. Ett nytt sådant fordon är Segway som är ett alternativ till cykel och rullstol för såväl personer med som utan funktionsnedsättningar. Nu gällande bestämmelser är inte skrivna med tanke på denna nya typ av fordon och det finns därför behov av att revidera bestämmelserna. Vägverket har därför genomfört denna utredning som syftar till att föreslå de tekniska krav som bör ställas på fordonen och de trafikregler som bör gälla vid framförandet av dem.

Förflyttningsfordon är avsedda för de som har behov av ett litet fordon för förflyttningar i närområden. Fordonen kan användas som alternativ till exempelvis cykel, moped eller allmänna kommunikationsmedel och kan vara till hjälp för personer som har svårt att gå längre sträckor.

Grundtanken i Vägverkets förslag till nya bestämmelser om förflyttningsfordon är att fordonen ska kunna användas i trafik på liknande sätt som cyklar och rullstolar används idag. Förslaget innebär sammanfattningsvis att förflyttningsfordon definieras som en variant av cykel som benämns ”Cykel klass III”. Som en följd av den nya definitionen föreslås vissa förändringar i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, trafikförordningen (1998:1276) och Vägverkets föreskrifter om cyklar.

Definitionen av cykel i lagen om vägtrafikdefinitioner ändras så att det finns tre klasser av cyklar, nämligen Cykel klass I som är standardcyklar, Cykel klass II som är cykel med hjälpmotor och Cykel klass III som är förflyttningsfordon.

Begreppet Cykel klass III införs i 1 kap. 4 § trafikförordningen som anger att bestämmelserna om gående gäller för den som färdas i gångfart med vissa typer av fordon. Övriga bestämmelser om cyklande, som finns i trafikförordningen, behöver inte ändras eftersom de är lämpliga även för den nya klassen av cyklar,
Cykel klass III.

Tekniska krav på Cykel klass III införs i Vägverkets föreskrifter om cyklar.

Trafikkontorets synpunkter

Utvecklingen mot små eldrivna fordon avsedda för kortare eller längre förflyttningar bör med tanke på främst deras positiva effekt på rörelsehindrades möjligheter att fritt röra sig i samhället uppmuntras. Även i miljöhänseende är en
utveckling mot fler eldrivna fordon önskvärd. Det finns därför skäl att införa nya bestämmelser som anpassas till denna typ av fordon.

Föreslagna författningsändringar i lagen om vägtrafikdefinitioner, trafikförordningen och Vägverkets föreskrifter anser trafikkontoret tillgodoser såväl kravet på erforderliga trafikregler som tekniska krav på denna
fordonskategori. Med tekniska krav på Cykel klass III avses trafiksäkerhetskrav, hållfasthetskrav, krav på manövrering m.m. samt specifika krav på maximala dimensioner, bromsutrustning, belysning, reflexanordningar och ljudsignalanordning.

Skulle det i framtiden visa sig att förflyttningsfordonen skulle vinna så i popularitet, att framkomligheten eller trafiksäkerheten för gångtrafikanter blir lidande, kan ytterligare regleringar av förflyttningsfordon komma att behöva
aktualiseras. Trafikkontoret hyser dock inte några sådana farhågor.

Samråd i ärendet har skett med trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms
Parkering AB:s gemensamma handikappråd.

Sammantaget föreslår kontoret att Vägverkets förslag till bestämmelser om
förflyttningsfordon genomförs.

Trafikkontorets förslag

Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet
som svar på remissen och förklarar beslutet omedelbart justerat.